സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി

21.01.1970-ലെ G. O. (MS) നമ്പര്‍ 20/70/PD പ്രകാരം സര്‍വീസിലിരിക്കെ അന്തരിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ സഹായം നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. മരണപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരന്റെ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര സഹായം നല്‍കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്‌കാര വകുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നോഡല്‍ വകുപ്പായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

G. O. (P) No. 12/99/P&ARD തീയതി 24.05.1999 പ്രകാരം, സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി പരിഷ്‌കരിച്ചു. വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകളിലൂടെ പദ്ധതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ നിരവധി പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍, പദ്ധതി താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിലാണ്  നടപ്പാക്കുന്നത്.


യോഗ്യത

 • സര്‍വീസിലിരിക്കെ മരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതരുടെ അപേക്ഷകള്‍ സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴില്‍ സഹായത്തിനായി പരിഗണിക്കും.
 • സര്‍ക്കാരില്‍ സ്ഥിരമായി നിയമനം ലഭിച്ചവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്.
 • പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി, സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരില്‍ ആകസ്മിക ജീവനക്കാര്‍,  മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, പാര്‍ട്ട് ടൈം ജീവനക്കാര്‍, എന്‍.എം.ആര്‍. തൊഴിലാളികള്‍, വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെ കീഴിലുള്ള കാലികത്തൊഴിലാളികള്‍, കൃഷി വകുപ്പിലെ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികള്‍, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അര്‍ഹതയുണ്ട്.
 • മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെയും കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴില്‍ സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ നിയമനം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു.
 • സര്‍വീസിലിരിക്കെ കാണാതായ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്ക്, ഇന്ത്യന്‍ എവിഡന്‍സ് ആക്ടിലെ 108-ാം വകുപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍, സര്‍വീസിലിരിക്കെ ജീവനക്കാരന്‍ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കി സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴില്‍ സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ മരണത്തിന്റെ (ആത്മഹത്യ ഉള്‍പ്പെടെ) സാഹചര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാതെ, ആശ്രിതര്‍ക്ക് സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴില്‍ സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്.
 • അസാധുവായ പെന്‍ഷന്‍ നേടിയിട്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതര്‍, സാധാരണ അധിവര്‍ഷപ്പെന്‍ഷന്‍ തീയതിക്ക് മുമ്പ് മരണം സംഭവിക്കുന്നവര്‍ എന്നിവര്‍ക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴില്‍ സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്.
 • എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഒരു അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ 55 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന അധ്യാപന ജീവനക്കാരുടെ (കോളേജുകളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) ആശ്രിതര്‍, കേരള സര്‍വീസ് റൂള്‍സ് ചട്ടം 60 (സി), പാര്‍ട്ട് 1 പ്രകാരം അധ്യയന വര്‍ഷം അവസാനിക്കുന്ന മാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം അല്ലെങ്കില്‍  ഈ തുടര്‍ കാലയളവില്‍ മരിക്കുന്നവര്‍ ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള തൊഴില്‍ സഹായത്തിന് അര്‍ഹരാണ്.
 • 07.06.2007-ലെ G. O. (P) നമ്പര്‍ 32/2007/PLG പ്രകാരം സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും സമാനമായ ആശ്രിതനിയമന പദ്ധതിയ്ക്ക് അര്‍ഹരാണ്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തിന് ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
 • പി.എസ്.സി മുഖേന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതര്‍, പ്രീ സര്‍വീസ് ട്രെയിനിങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരുമായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ ആശ്രിതര്‍ എന്നിവര്‍ക്കും അര്‍ഹതയുണ്ട്. KSR ന്റെ അനുബന്ധം XII A പ്രകാരം LWA യില്‍ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ മരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതരും ഈ ആശ്രിത നിയമന പദ്ധതിയ്ക്ക് 15.07.2002 ലെ G. O. (P) No. 37/2002/P&ARD ഉത്തരവ് പ്രകാരം അര്‍ഹരാണ്

 

Following categories are ineligible:

 • The scheme in not applicable to the employees of private colleges. 
 • Employment assistance under the scheme is not available to the dependents of Government Servants who are allowed to continue in service beyond superannuation either by extension of service or by re-employment and in whose case the death takes place after the normal date of retirement or superannuation. 
 • Dependents of Government employees who have retired voluntarily and in whose case death takes place before the normal date of superannuation are not eligible for the employment assistance under the scheme. 
 • Dependants already in State/Central Government service, PSEs, banks, etc. are ineligible to apply for relief under the scheme (G. O. (P) No. 01/2018/P&ARD dated 07.01.2018).

 

Family Income 

 • For a dependent to be eligible for appointment under the scheme, there is a maximum income limit of the family of the deceased Government employees. At present, the maximum family income is Rs. 8,00,000 (G. O. (P) No. 7/2018/P&ARD dated 28.04.2018). This income limit is equal to (and is revised in line with) the income limit for determining the creamy layer among Other Backward Classes in the State.
 • Family income under the scheme is defined as the actual income available to all members of the family from all sources other than family pension. Income from the properties of the members of the family should also be reckoned. Income of the married sons and daughters and other members of the family living separately shall not be reckoned for calculating the family income. In case of disputes on family income, the matter shall be referred to the District Collector concerned and the income reported by the District Collector is accepted. When salary based income is calculated, the pay including all allowances except Traveling Allowances shall be reckoned for the purpose. If the applicant is married, income of the spouse also should be included while calculating family income.

 

Dependents 

 • Only one dependent is given employment assistance under the scheme in the event of the death of one Government employee. Employment assistance is given to the widow/widower, son, daughter (unmarried or married) in the said order of priority. Son and daughter shall include adopted son and adopted daughter respectively and will rank after son and daughter. No other dependent shall be eligible or given appointment under the scheme. 
 • If the employee is unmarried, father/mother and unmarried sister/unmarried brother are also eligible (G. O. (P) No. 24/99/P&ARD dated 18.11.1999).

Minimum service 

 • Dependents of those Government employees who are regularly appointed and employed in Government shall be eligible for the benefit of the scheme irrespective of the length of service. Therefore, there shall be no minimum service restriction.

 

Category of appointment 

 • Appointment under the scheme will be limited to Group C and Group D posts in the Kerala Subordinates Services to which direct recruitment is one of the methods of appointment. In the case of posts for which different methods of appointment are prescribed, the appointment under the scheme shall be set off against the quota earmarked for direct recruitment. 

 

Qualifications and age limit 

 • The applicants under the CE scheme should possess all the qualifications prescribed for the direct recruitment to the post/full time contingent posts in municipal contingent service. No relaxations in the qualification will be allowed. In the case of appointment to the widow/widower and in the case of appointment to part-time contingent posts, there shall be no upper age restriction i.e. applicants shall be given appointment up to the age of retirement. In all other cases, the upper age limit prescribed for direct recruitment to the post shall apply under the scheme also. 

 

Time limit for preferring application 

 • The time limit for preferring applications under the scheme will be 2 years from the date of death of the Government employee. If the dependent is a minor at the time of the death of the Government employee, the application will be submitted within 3 years after the minor dependent attain majority. 

 

Application

 • The application is to be submitted in the prescribed format in the office where the Government employee had worked last. Legal heirship certificate issued by the Tahsildar concerned, income certification and death certificate should invariably be enclosed with the application. 
 • An applicant under the scheme is permitted to indicate the order of priority of the posts applied for. The order of priority will be accepted to the extent possible. However, if this is not possible the applicant will be appointed to any available vacancy in any of the subordinate services. 
 • There is a prescribed checklist for Heads of Departments/District Collectors to verify and for making reports to Government on the application for employment under the scheme. 
 • Verification of character and other formalities followed for recruitment is followed in the case of appointment under this scheme also. 
 • Proposals for appointments under the scheme will be processed and orders issued by the Secretariat Department concerned. The Secretariat Department will issue an order sanctioning the appointment of the applicant and the formal appointment order will be issued by the Appointing Authority concerned. In respect of appointments to be made in a Secretariat Department, the proposals will be processed and the formal appointment orders issued by the Secretariat Department concerned. 
 • Applicants can choose any district for appointment, and in case they are appointed in a district other than the opted district, they will be transferred to the opted district at the earliest opportunity without losing seniority. The five year rule prescribed for inter-district transfer of district-wise recruits will be made applicable to persons appointed under the scheme only after the candidate is posted to the district of his choice. 
 • Appointment once offered and the post once applied for shall be allowed to be changed if the request for change is made within the time limit prescribed. Applicant will have the right to withdraw his/her application at any time within the time limit before the job is accepted so as to enable another dependent of the family to make his/her applications for employment assistance. Persons appointed under the scheme should produce an attested copy of photograph at the time of joining duty. The appointment given under the scheme will be cancelled if and when it is found that there was misrepresentation or suppression of material facts on the part of the applicant. 

 

Appointment

 • Appointment of dependents in general category posts such as Lower Division Clerk, Lower Division Typists, Office Attendant  etc., will be made in the Department concerned itself against an existing or arising vacancy.  
 • If vacancies of Lower Division Clerk is not available and the applicant is qualified for appointment as Lower Division Typist, he will be appointed as Typist-Clerk against an existing vacancy of Lower Division Typist, and given category-change as Lower Division Clerk without loss of seniority, based on his option adopting the general pattern regarding category change in case of appointments under the Compassionate Employment Scheme also, i.e., the Typist-Clerk appointed under compassionated Employment Scheme will remain as Typist-Clerk for a period of five years before category change is allowed. 
 • If vacancy of Office Attendant  is not available in the department concerned to accommodate an applicant and if the applicant is willing, he will be appointed in the vacancy of a part-time contingent post. He will be allowed change of appointment as Office Attendant  at the earliest opportunity. 

 

General Administration (C. E. Cell) Department

 • If none of the 3 alternatives mentioned above is possible for want of vacancies, such cases are referred to the General Administration (C. E. Cell) Department, Government Secretariat for allotment of vacancies. The C. E. Cell maintains these cases as a seniority list of applicants waiting allotment. 
 • For allotment of vacancies for this purpose, 5% of vacancies in the categories of Lower Division Clerk, Lower Division Typist and Office Attendant arising every year will be reported by all Heads of Departments/Appointing Authorities to the General Administration (C. E. Cell) Department. Five percent of vacancies of Assistant/Legal Assistant/Auditor in the Secretariat, office of the advocate General and Local Fund Audit Department will be reserved and reported to the General Administration (C.E. Cell) Department for allotment of vacancies to the candidates possessing graduation and post graduation qualifications. The dependents of deceased Government employees in these departments having the requisite qualification will be appointed as Assistant/Legal Assistant/Auditor in an existing or arising vacancy in the department concerned and such appointment shall not be set off against the 5% vacancies reserved and reported to the General Administration (C.E. Cell) Department. 
 • 5% of vacancies of Village Extension Officer and Lady Village Extension Officer in the Rural Development Department and 5% vacancies of Lower Division Compiler in Bureau of Economics and Statistics Department will be reserved and reported to be General Administration (C. E. Cell) Department for allotment to the registered and waiting applicants. 10% of vacancies of Police Constable, Excise Guard, Forests Guard and Jail Warder will be reserved and reported to the General Administration (C. E. Cell) Department for allotment to the registered and waiting applicants. 
 • The dependents of Government Servant in any of the Departments of Rural Development, Bureau of Economics and Statistics, Police, Excise, Forest and Jail applying for the posts of Village Extension Officer/Lady Village Extension Officer, Lower Division Compiler, Police Constable, Excise Guard, Forest Guard and Jail Warder respectively will be appointed in the department concerned in existing or arising vacancies, provided they possess the requisite qualifications, without consulting the General Administration (C. E. Cell) Department. Such appointment shall not be set off against the vacancies reserved and reported to the General Administration (C. E. Cell) Department. 
 • In cases, where appointment is in a department other than the department where the deceased Government servant had worked and the vacancy is not one assigned by the General Administration (C. E. Cell) Department, prior concurrence of the Secretariat Department concerned should be obtained before issuing orders.
 • The details of applications received from the dependents of the deceased employees and the details of appointment given will be entered in the Service Book of the deceased employees and also in the establishment register of the office in which the deceased employee last worked and the fact should be attested by the Heads of Office/Head of Department. Every Administrative Departments of the Secretariat shall also maintain register in the pro forma in Appendix ‘D’ in which applications received for employment assistance under the scheme shall be entered. 

 

Special dispensation in cases of death during duty

 • There are special considerations in cases when the Government employee dies while performing official duty (G. O. (P) No. 6/2012/P&ARD dated 03.02.2012). Such applicants will get out of turn priority in appointments.

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .