വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശ നിയമം, 2005

സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക്  സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ സമയോചിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വിവരാവകാശനിയമം 2005 അനുശാസിക്കുന്നു.  ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ, സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നിവ ഭരണഘടനാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

RTI - Right to Information Act, 2005.pdf

General Administration Department - Whom to Address 

 

No.

Division

State Public Information Officer

Appellate Authority

E-mail Address
 1.  

Office Section

 

Smt.Sheela G.

Deputy Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Office Section) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8717

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Office Section) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8203

-
 1.  

Visitors Facilitation Centres

Shri Bijukumar B T

Under Secreatary & State Public Information Officer

General Administration (VFC) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram- 695001

Tel. +91 471 251 8202

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (VFC) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram- 695001

Tel. +91 471 251 8203

 
 1.  

Chief Minister’s Public Grievances Redressal Cell

 

Shri Deepesh K K.

Section Officer & State Public Information Officer

Shri Antony Perera

Section Officer & State Public Information Officer

General Administration (CMPGRC) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8966

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (CMPGRC) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Phone no. +91 471 251 8939

cmcc@kerala.gov.in
 1.  

Office of Chief Secretary

(Strictly Confidential)

 

Shri. Subin Kairal. S

Joint Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Strictly Confidential) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel +91 471 251 8371

Special Secretary & Appellate Authority

General Administration (Strictly Confidential) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel +91 471 251 8222

-
 1.  

Secret Section

 

Shri Jiji D. V.

Section Officer & State Public Information Officer

General Administration (Secret Section) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8399

 

Special Secretary & Appellate Authority

General Administration (Secret Section) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel +91 471 251 8222

gadss@kerala.gov.in
 1.  

All India Service-A

 

Shri Manikandan. R

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Special A) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 7088

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Special A) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8269

 
 1.  

All India Service-C

 

Shri Manikandan. R

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Special C) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 7088

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Special C) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8269

 
 1.  

Chief Secretary’s Petition Cell

 

Shri Manoj Kumar B. T.

Section Officer& State Public Information Officer

General Administration (CSP) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel +91 471 251 8368

 

Special Secretary & Appellate Authority

General Administration (Secret Section) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel +91 471 251 8222

manoj1061799@kerala.gov.in
 1.  

Employment Cell A

 

Smt. Umadevi L D.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Employment Cell) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8536

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Employment Cell) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8159

gademploymentcella@gmail.com
 1.  

Employment Cell B

 

Smt. Umadevi L D..

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Employment Cell) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8536

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Employment Cell) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. 0471 251 8159

gademploymentcellb@gmail.com
 1.  

Compassionate Employment Cell

 

Shri Manoj Kumar P. C.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (CE) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8394

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (CE) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8308

-
 1.  

Freedom Fighters Pension A

 

Smt. Umadevi L D

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (FFP) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8536

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (FFP) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8159

ffpadept@gmail.com
 1.  

Freedom Fighters Pension B

 

Smt. Umadevi L D

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (FFP) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8536

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (FFP) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel.+91 471 251 8159

gadffb@gmail.com
 1.  

Political

 

Shri A. P. Rajeevan

Under Secretary & Additional State Protocol Officer

(Sate Public Information Officer)

General Administration (Political) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 2327003, +91 471 251 8746

 

Additional Secretary & State Protocol Officer

(Appellate Authority)

General Administration (Political) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 2324433, +91 471 251 8747

stateprotocolkerala@gmail.com
 1.  

Co-ordination

 

Shri Manoj Kumar P. C.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Co-ordination) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8394

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Co-ordination) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 7023

gadcdn@gmail.com
 1.  

Attendance Monitoring Cell

 

Shri Manoj Kumar P. C.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (AMC) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8394

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (AMC) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 7023

 
 1.  

Parliament Section

 

Shri Manoj Kumar P. C.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Parliament Section) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8394

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Parliament Section) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram – 695001

Tel. +91 471 251 8203

gadparliament@gmail.com
 1.  

Administration Report

 

Shri. Mohammed Faisal H.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Administration Report) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8954

Additional  secretary & Appellate Authority

General Administration (Administration Report) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram – 695001

Tel. +91 471 251 8203

gadardept@gmail.com
 1.  

Secretariat Records

 

Shri. Mohammed Faisal H.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Secretariat Records) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel.+91 471 251 8954

Additional  secretary & Appellate Authority

General Administration (Secretariat Records) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram – 695001

Tel. +91 471 251 8203

-
 1.  

Secretariat Central Library

 

Smt. Reena G.

Senior Grade Librarian and State Public Information Officer

General Administration (SCL) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram – 695001

Tel. +91 471 251 8954

Additional secretary & Appellate Authority

General Administration (SCL) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram – 695001

Tel. +91 471 251 8203

kscl@kerala.gov.in
 1.  

Services A

 

Shri Suresh H. K.

Deputy Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Services A) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8897

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Services A) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8735

gadservicesa3@gmail.com
 1.  

Services C

 

Smt. Anitha V. K.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Services C) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8717

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Services C) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8533

gadservicesc@gmail.com
 1.  

Services D1

 

Shri Manoj Kumar P. C.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Services D1) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8463

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Services D) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8735

soserviced@gmail.com
 1.  

Services D2

 

Smt. Leena. N. P

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Services D2) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8463

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Services D) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8735

soserviced@gmail.com
 1.  

Services E

 

Smt. Leena. N. P

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Services E) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8897

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Services E) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8735

-
 1.  

Services H

 

Smt. Anitha V. K.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Services H) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8717

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Services H) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8735

serviceshdept@gmail.com
 1.  

Special B

 

Shri Ramesh G. R.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Special B) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8836

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Special B) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8533

gad.splb.2518448@gmail.com
 1.  

Special E

 

Shri Ramesh G. R.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Special E) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8836

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Special E) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel.+91 471 251 8533

gadsple8876@yahoo.com
 1.  

Confidential Reports

 

Shri Jayaram Kumar R.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (CR) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8536

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (CR) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8159

crcellgad@gmail.com
 1.  

Cash

 

Smt. Haripriya. G.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Cash) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8729

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Cash) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

-
 1.  

Accounts A

 

Smt. Haripriya. G.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts A) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8725

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts A) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

generaladmnaccadept@gmail.com 
 1.  

Accounts B

 

Shri. Udayakumar. A. R

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts B) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram – 695001

Tel. +91 471 251 8940

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts B) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

gadaccb@gmail.com
 1.  

Accounts C

 

Smt. Jayasree R.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts C) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8335

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts C) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

personalstaff436@gmail.com
 1.  

Accounts D

 

Smt. Sini Sabu

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts D) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram – 695001

Tel. +91 471 251 8722

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts D) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

genadmnacctsd@gmail.com
 1.  

Accounts E

 

Smt. Jayasree R.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts E) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram – 695001

Tel. +91 471 251 8335

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts E) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

gadaccntse@gmail.com
 1.  

Budget Wing

 

Shri. Udayakumar. A. R

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (BW) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8940

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (BW) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

-
 1.  

Accounts G

 

Shri. Udayakumar. A. R

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts G) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8940

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts G) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

gadaccountsgdpt@gmail.com
 1.  

Accounts H

 

Smt. Nandana R. P.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts H) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram – 695001

Tel. +91 471 251 8452

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts H) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

accntsh@gmail.com
 1.  

Accounts J

 

Smt. Sini Sabu

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts J) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8720

 

Joint Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts J) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

accntsjgad@gmail.com
 1.  

Accounts K

 

Shri Haripriya. G

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts K) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8720

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts K) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

sectt.gad.acc.k@gmail.com
 1.  

Accounts M

 

Smt. Haripriya. G.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts M) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8720

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts M) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

acctsm3@gmail.com
 1.  

Accounts N

 

Smt. Jayasree R.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts N) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8335

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts N) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel.+91 471 251 8766

gaaccntsn@gmail.com
 1.  

Accounts P1

 

Smt. Sini Sabu

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts P1) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8720

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts P) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

p.section8991@gmail.com
 1.  

Accounts P2

 

Smt. Nandana R. P.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts P2) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8452

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts P) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel.+91 471 251 8766

p.section8991@gmail.com
 1.  

Accounts R

 

Smt. Nandana R. P.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Accounts R) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8452

 

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (Accounts R) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8766

gaaaccountsr@gmail.com
 1.  

Computer Cell

 

Smt. Sini Sabu

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (Computer Cell) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram – 695001

Tel. +91 471 251 8720

Additional secretary & Appellate Authority

General Administration (Computer Cell) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 251 8203

gadsparkcell@kerala.gov.in
 1.  

House Keeping Cell A

 

Shri Siddique A. K.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (HKC) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 232 7806, +91 471 251 8756

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (HKC) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 233 3276, +91 471 251 8759

secretariatgadhk@gmail.com
 1.  

House Keeping Cell B

 

Shri Siddique A. K.

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (HKC) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 232 7806, 0471 251 8756

Additional Secretary & Appellate Authority

General Administration (HKC) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

Tel. +91 471 233 3276, +91 471 251 8759

secretariatgadhk@gmail.com

 

 

PABX

Dr. S. Anitha

Under Secretary & State Public Information Officer

General Administration (PABX) Department

Government Secretariat

Thiruvananthapuram - 695001

 

Public Relations

General Administration (Public Relations) Department

Linguistic minorities

General Administration (Minority Welfare) Department

Section Officer – MW - Tel. 0471 251

Assistant – MW1

 

 

 

 

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .